Master Non-verbale Strategie Analyse

Trainings-eigenschappen

Data
Variabel
Duur
2 dagen, 4 dagdelen; 2 skype gesprekken van 30 minuten
Niveau
Van basis naar master
Kosten
  • 5250,00 excl. BTW voor bedrijven en organisaties.
  • 4750,00  excl. BTW voor zelfstandigen.

N.B. Bovenstaande kosten onder voorbehoud van de intake/ screening. Voor meer informatie, neem contact op INSA. 

Deze opleiding leidt u op tot Master Non-verbale Strategieanalyse. Met dit certificaat kunt u licentiehouder worden en het INSA-concept commercieel toepassen onder de kwaliteitsborging van INSA. Certificering en licentie leveren tevens de mogelijkheid op om door INSA te worden ingeschakeld voor werkzaamheden. U kunt de opleiding ook modulair volgen door eerst de hieronder benoemde trainingen te doorlopen en daarna de opleiding te voltooien met de overige elementen.

Wat leert u tijdens de opleiding?

  • U krijgt inzicht in de betekenis van repeterende microbewegingen in het gezicht voor de persoonlijkheid en het voorkeursgedrag van personen.
  • U krijgt inzicht in de eigen non-verbale presentatie en de effecten daarvan op anderen.
  • U leert factoren herkennen die spanning kunnen genereren. Ook krijgt u inzicht in de gespreksaanpak die die spanning effectief kan reduceren.
  • U krijgt snel en diepgaand inzicht in de onderlinge dynamiek in teams.
  • U krijgt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig met de INSA Methode in de markt te werken (bijvoorbeeld in het geven van trainingen, de uitvoering van consultancy, het analyseren en begeleiden van teams, in individuele coaching).

Werkwijze

De INSA-Methode vraagt het vermogen om zorgvuldig en tegelijkertijd ook snel te observeren. De kwaliteit van de analyse is bepalend voor de juistheid, bruikbaarheid en acceptatie van de toepassing bij de klant. De methode vraagt zowel een hoog vaardigheidsniveau als een sterke professionele ethiek. In de certificeringopleiding worden hiertoe waarborgen geschapen, onder meer door een gesprek met INSA over uw ambities en leerweg, voorafgaand aan de afrondingsfase van de opleiding. De kwaliteit staat te allen tijde voorop.

Kennis en inzicht

Kennis en inzicht in de theorie  van non-verbale strategieanalyse wordt primair opgedaan in de training Inzicht in Non-verbale Dynamiek en Managen van Non-verbale Dynamiek in de Interactie.  Met deze trainingen leert uw tevens de basisvaardigheden toepassen van de methode. Er wordt daarnaast globale kennis van de psychologie verwacht. Daartoe bestudeert de deelnemer de door ons aangedragen literatuurlijst en schrijft hij of zij een paper ter beoordeling.

Vaardigheden en zelfinzicht

Tijdens de trainingen worden analysevaardigheden opgedaan voor de relevante non-verbale signalen en het vermogen de analyse om te zetten in een gerichte aanpak. Daartoe worden er online oefenmiddagen georganiseerd. Uiteraard zijn ook algemene vaardigheden van belang om het INSA-concept in de eigen professionele praktijk in te kunnen zetten. Om goede non-verbale strategie-analyses te kunnen uitvoeren en anderen daarin te kunnen trainen, adviseren of coachen, is het van belang inzicht in het eigen gedrag te hebben. De kwaliteit van de toepassing van het concept is – gezien de grote impact ervan – uiterst belangrijk. De training Zelfinzicht en Gespreksvaardigheden geeft u een goede en praktische basis. Ook kan persoonlijke coaching door één van de INSA coaches tot het maatwerk behoren.

Certificering en licentie

Ter toetsing van de beheersing van de relevante theorie wordt een paper verlangd waarin het INSA concept in verband is gebracht met opgegeven literatuur (3 boeken) en met een onderwerp naar keuze. Als alle onderdelen met goed resultaat zijn afgerond, volgt er een examen voor de toetsing van de analysevaardigheid en het vermogen de analyse te koppelen aan (interactie-) gedrag. Paper en examen kunnen in willekeurige volgorde worden gedaan.

Bij het certificaat kan de deelnemer een licentieovereenkomst afsluiten om commerciële activiteiten te ontplooien met gebruikmaking van het INSA-concept.

Om de licentie te kunnen behouden, dient de gecertificeerde jaarlijks de dag voor licentiehouders bij te wonen, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het concept en de toepassingen ervan. INSA zorgt ervoor dat de licentiehouders steeds op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in het concept en de toepassingen. INSA verstrekt steeds de meest recente versie van het basismateriaal voor trainingen.

Kosten en studietijd

Het hele traject tot certificering kost bij bestelling ineens € 5250,– excl. BTW voor bedrijven of organisaties, € 4750,– excl. BTW voor zelfstandigen. Indien meer begeleidingsuren, oefenbijeenkomsten en/of coaching sessies nodig zijn, kunnen de kosten hoger zijn; dit wordt altijd tijdig tevoren besproken. Het is voor zelfstandigen mogelijk het bedrag in termijnen te voldoen.

Indien de opleiding niet ineens wordt besteld, maar in modules wordt gevolgd zijn de kosten voor bedrijven en organisaties € 5750,- excl. BTW, voor zelfstandigen € 5250,- ex BTW.

De kosten van de jaarlijkse verlenging van de licentie zijn € 500,– excl. BTW (eventueel te indexeren aan de algemene prijsontwikkeling).

Algemene voorwaarden

De certificering tot licentiehouder gebeurt op persoonlijke titel, de licentie is niet overdraagbaar. Aan de licentie is een licentiehouders overeenkomst verbonden die de rechten en plichten regelt.